Čeština
Hledat

Všeobecné obchodní podmínky

společnost Plaček Pet Products s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1381, 29001 Poděbrady
IČO:289 95 911, DIČ:CZ699 003 610
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plaček Pet Products s.r.o.
účinné od 1. 11. 2012


1. Obecně


1.1. Společnost Plaček Pet Products s.r.o. je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích registrovaným podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenou registraci.


2. Podmínky registrace


2.1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikatelským subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá zákaznické oddělení velkoobchodního střediska registraci na základě žádosti o registraci a po předložení:

• živnostenského oprávnění (ŽL, KL nebo jiné oprávnění apod.) a
• prokázání aktivního podnikání (nahlédnutí do přihlášky FÚ, ČSSZ, posledního daňového přiznání – pouze první strany s potvrzením příslušného FÚ apod.) a
• vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s obchodními podmínkami společnosti Plaček Pet Products s.r.o..


3. Zrušení registrace a odstoupení společnosti Plaček Pet Products s.r.o. od smlouvy o prodeji


3.1. Registrovaným zákazníkům společnosti Plaček Pet Products s.r.o., kteří:

a) o zrušení registrace sami požádají nebo
b) zneužijí registraci, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či z nedbalosti připustí nebo
c) v období stanoveném dohodou se společností Plaček Pet Products s.r.o. nerealizují nákup většího objemu závazně objednaného zboží ve velkoobchodních střediscích společností Plaček Pet Products s.r.o., nebo
d) ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
e) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost Plaček Pet Products s.r.o. či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi, společnost Plaček Pet Products s.r.o. registraci zablokuje a odstoupí od smlouvy se zákazníkem.

3.2. Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů zákazník společnosti Plaček Pet Products s.r.o. svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu společnost na tento fakt upozornit.
3.3. Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat.


4. Objednávání zboží, doprava, ceny, slevy, platební podmínky


4.1. Zákazník s platnou registrací může využít následujících možností objednávání zboží u společnosti Plaček Pet Products s.r.o.:


a) E-mailem na info@placek.cz .
b) Faxová objednávka na číslo 325610077.
c) Osobní návštěva ve velkoobchodním středisku Plaček Pet Products s.r.o. – vzorkovny.
d) Telefonická objednávka na čísle 325611650.

4.2. Doprava zboží do místa podnikání registrovaného subjektu je možná za následujících podmínek:

a) doprava zdarma pro všechny objednávky v hodnotě nad 3.500,- Kč bez DPH
b) doprava v ceně 350,- Kč za objednávky do hodnoty 3.500,- Kč bez DPH
c) zboží bude dodáno do 10 pracovních dní od přijetí objednávky

4.3. Velkoobchodní ceník, za který bude registrovaný subjekt nakupovat, je nedílnou součástí těchto podmínek (v elektronické podobě).
4.4. Na zboží nakupované od společnosti Plaček Pet Products s.r.o. se neposkytují žádné slevy, pokud není s registrovaným objektem dohodnuto jinak.
4.5. Na odběry zboží od firmy Plaček Pet Products s.r.o. platí platební podmínky v hotovosti při převzetí zboží, pokud není s registrovaným objektem dohodnut
4.6. Plaček Pet Products s.r.o. je oprávněn měnit ceník podle aktuálních cen výrobních a dodavatelských subjektů, nebo dle vlastního rozhodnutí.


5. Záruční podmínky


5.1. Vadné zboží lze vyměnit za nové v souladu s platnými zákony, popř. provést opravu v autorizovaném servisu na náklady dodavatele. Za vadné zboží se uznává jen takový výrobek, u kterého je závada způsobena konstrukční, nebo materiálovou vadou či výrobou.
5.2. Postup pro reklamační řízení se řídí platný reklamačním řádem Plaček Pet Products s.r.o. V případě, že výrobek nebude již skladem, vyrovnání se provede dobropisem.
5.3. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené normálním používáním.
5.4. Dodavatel poskytuje na všechny výrobky smluvní záruku dle platné legislativy. Tato doba je počítána od data převzetí zboží zákazníkem.


6. Vratné obaly


6.1. EUR palety, na kterých je dodáváno zboží, prodávající eviduje a na písemnou žádost také odebírá zpět. Dle aktuální situace je také možná výměna ks za ks při dodání zboží. Prodávající zpětně odebírá pouze čisté EUR palety v nepoškozeném stavu dle příslušných ČSN.
6.2. Vratné obaly, poskytnuté prodávajícím, jakož i eventuální prodejní pomůcky zůstávají neprodejným vlastnictvím prodávajícího. Musí s nimi být zacházeno šetrně a nesmějí být používány k jiným účelům než uskladnění prodávajícím dodaného zboží. Za škody, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, odpovídá kupující.
6.3. Vrácení vratných obalů, jakož i prodejních pomůcek musí být provedeno okamžitě po vyprázdnění, v bezvadném použitelném stavu.
6.4. Pro vratné nádoby, kontejnery a nádrže, jakož i za ostatní vratné obaly a prodejní pomůcky platí lhůta pro vrácení v délce nejdéle osmi týdnů po dodání zboží. Pokud nebudou vratné obaly a/nebo prodejní pomůcky včas vráceny nebo pokud budou nedodržením přání prodávajícího nepoužitelné, vyhrazuje si prodávající právo vyúčtovat je kupujícímu za aktuální cenu nových obalů téhož provedení, nebo požadovat nájemní poplatky. Tyto částky jsou okamžitě splatné. Odúčtování z účtu prázdných obalů se provádí po příchodu prázdných obalů.


7. Řešení sporů


7.1. Všechny spory, které by mohly vzniknout ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanoveným podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
7.2. Náklady spojené s řízením si každý z účastníků hradí sám. Účastník, který měl ve věci plný anebo převažující úspěch, má právo na náhradu nákladů řízení; o výši náhrady rozhodne rozhodce v rozhodčím nálezu anebo v usnesení, kterým řízení končí. Využije-li některá ze smluvních stran k zastupování v případném sporu podle této smlouvy možnost zastupování advokátem, řídí se výše nákladů na zastupování vyhláškou MSpr. č. 484/2000 Sb., tyto náklady jdou vždy k tíži té ze smluvních stran, která nebude ve sporu úspěšná.


8. Všeobecná ujednání


8.1. Dodatky o dalších ujednáních jsou učiněny vždy písemně jako dodatek k těmto Všeobecným obchodním podmínkám.